BAŞVURU KOŞULLARI ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Anasayfa BAŞVURU KOŞULLARI ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Tüm Gıda Mühendisleri Derneği

YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1-Taraflar

a) Tüm Gıda Mühendisleri Derneği

b) Yarışmacı/Yarışmacılar

2-Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu Tüm Gıda Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenecek olan İnovatif Proje Yarışması’na katılmak isteyen yarışmacıların katılma koşullarının belirlenmesidir.

3-Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Yarışmacı/Yarışmacılar, yarışma başvuru formunda yer alan bilgileri, Tüm Gıda Mühendisleri tarafından belirlenen seçici kurul ve jüri üyelerine değerlendirilmesi amacıyla, kendi arzu ve iradesi ile, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunu ve bu başvuruyu gönderdiğini, bu proje başvurusunda yer alan ve/veya yarışma ve elemeler süresince yaptığı/yapacağı görüşmeler sırasında yazılı veya sözlü olarak ifşa ettiği bilgilerin gizli tutulması konusunda Tüm Gıda Mühendisleri Derneği’nin hiçbir hukuki ve mali sorumluluk taşımadığını bilerek bu bilgileri kendi rızası ile açıkladığını kabul eder.

3.2. Buna bağlı olarak, bilgilerin, yapılacak değerlendirme kapsamında Tüm Gıda Mühendisleri Derneğinin belirlemiş olduğu değerlendirme kurulu ve dernek yöneticileri ile paylaşılmasına izin verdiğini kabul eder.

3.3. Yarışmacı/Yarışmacılar İnovatif Proje Yarışması’na katılım sürecinde Tüm Gıda Mühendisleri Derneği temsilcilerine ifşa ettiği bu bilgilerle ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun Tüm Gıda Mühendisleri Derneği ve/veya temsilcilerinden tazminat talep etmeyeceğini, her türlü dava, def’i ve itiraz haklarından gayri kabilirücu olarak feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.4. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışma kapsamında sunulacak olan projenin özgün olduğunu ve hiçbir gerçek ve tüzel kişinin fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, haksız rekabette bulunmadığını, daha önce ödül almamış ve uygulanmamış olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.5. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmaya katıldıkları eser, fikir, icat ve kavramların zorunluluk arz eden durumlar nedeniyle jüri veya kamuoyu ile paylaşılması hususunda Tüm Gıda Mühendisleri Derneğine karşı herhangi bir sorumluluk talebinde bulunmayacağı hususunu kabul eder.

3.6. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmaya katıldığı projeyi geliştirmekte tamamen özgür olarak, hiçbir kanun dışı yükümlülük, sorumluluk ve yönlendirmenin etkisinde kalmaksızın hareket ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.7. Yarışmaya takım halinde katılan yarışmacıların her biri ortaya koyulan fikir, icat ve kavramların takım içerisinde gizli tutulacağını ve başka şahıslara ifşa edilmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.8. Yarışmacı/Yarışmacıların her biri aksi bir sözleşme ile tarafımızca düzenlenmedikçe Fikri Mülkiyet Haklarının kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.9. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmada kullandıkları her türlü veri, strateji, fikir, kavram, yazılım, formül, teknoloji, tasarım, mühendislik bilgisi, mali planlama, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması ve fikirlerine ait yeniliğe ilişkin bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını beyan ve taahhüt eder.

3.10. Yarışmacı/Yarışmacılar başvuru formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini; fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescilden ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri almaktan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle; başvuru formunda yer verdiği bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir ve taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir ve taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluşun ve/veya internet sitesinin sorumlu olmayacağını ve bu kişilerden hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

3.11. Yarışmacı/Yarışmacılar 3. şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçlerin, davaların ve yasal takiplerin yarışmaya başvuruda bulunan fikir sahibi/sahipleri tarafından üstlenileceğini beyan ve taahhüt eder.

3.12. Yarışmacı/Yarışmacılar bu sözleşmeyi imzalayarak şartnameyi incelediğini ve şartnamedeki koşullara riayet etmeyi ve bunları ihmal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran yarışmacıyı/yarışmacıları bağlayacaktır.

3.13. Tüm Gıda Mühendisleri Derneği tarafınca oluşturulan Değerlendirme kurulu ve Dernek Yönetimi yarışmacıların fikri ve sinai haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt eder.

4- İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5-Yürürlük

Proje gönderilmesi, yarışmacı/yarışmacıların İnovatif Proje Yarışması’na Başvuru Koşulları ile bu yarışmaya ilişkin Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği/ettikleri anlamına gelir. İşbu sözleşme yarışmacının/yarışmacıların yarışmaya fikrini göndermesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.