TÜZÜK

Anasayfa TÜZÜK
Tüm Gıda Mühendisleri Derneği

DERNEK TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “TÜM GIDA MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ”dir. Kısa adı “GIDAMÜHDER”dir. (Bu tüzükte bundan sonra kısaca Dernek olarak anılacaktır.)

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şube açılıp açılmayacağı genel kurul yetkisindedir. Derneğin logosu aşağıdaki gibidir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2– Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Gıda Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olan Gıda Mühendisleri İle Türkiye Cumhuriyeti Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Gıda Teknolojisi Bölümlerinden Mezun Olan Gıda Teknikerlerinin ve Dünya Üniversitelerinin Gıda Mühendisliği veya Gıda Teknolojisi Bölümünden mezun olan T.C. vatandaşlarının; mesleki dayanışmaları ve birliktelikleri için kurulmuştur.

Derneğimizin amacı; Gıda Mühendisliği ve Gıda Teknikerliği Bölümleri mezunlarının iş hayatına atıldıktan sonra mesleki ve teknik gelişimlerine, mesleki alanda kendi işlerini kurabilmeleri için yapacakları girişimciliğe, kişisel gelişimlerine, meslek hayatlarındaki sorunlarının çözümünde, meslek standartlarını belirlemede, meslek itibarlarını yükseltmede ve sahada yaşanan sorunlarında destek olmaktır.

Ayrıca Gıda Mühendisliği ve Gıda Teknikerliği Bölümleri mezunlarının tasarladığı proje ve fikirlerin Türkiye ekonomisine kazandırılması için destekte bulunmayı, Gıda Mühendisliği ve Gıda Teknikerliği Bölümleri mezunlarından ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destekte bulunmayı, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs vermeyi amaçlamaktadır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Dernekfaaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15- Derneğin tüzel kişiliği aracılığıyla; yurtiçi ve yurtdışı gıda firmalarına üretim, ar-ge, ür-ge, satış, hizmet ve lojistik gibi uzmanlık gerektiren alanlarda yazılı sözleşme kurallarına sadık kalmak koşuluyla danışmanlık hizmeti vermek,

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17- TUBİTAK, KOSGEB, Avrupa Birliği Hibe Fonları ve Tarımsal İşletmelere Kırsal Kalkınma Projelerini; yasal izinler ışığında, dernek tüzel kişiliği ve dernek üyeleri olarak üstlenip yatırım gerçekleştirebilmek,

18- Tüm gıda alt sektörlerinde, bulundukları sektörü geliştirmeye yönelik, soğuk zincirin korunması, işletmelerin hijyenik tasarımı, gıdaların tekniğine uygun depolanması, personellerin profesyonel hijyen ve sanitasyon açısından eğitimi ve buna bağlı gıda izlenebilirliğindeki kalitenin artırılmasına yönelik projelerin yapılması ve uygulanması danışmanlığı ve hizmeti,

19- Tamamı dernek tüzel kişiliğine ait olan ve/veya dernek tüzel kişiliğinin, derneğin üyeleri ile ortak olabileceği işletmeler kurmak ve yönetmek,

20- Dernek tüzel kişiliği; derneğin üyelerinin uzmanlık alanları olan; Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Hijyeni, Gıda Sanitasyonu, Gıda Analizi, Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Ambalajlama Teknolojisi, Gıda Etiketleme, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Gıda İzlenebilirliği ve Genetiği Değiştirilmiş Gıda Teknolojisi vb. gibi teknik uzmanlık gerektiren hususlarda, Ulusal ve Uluslararası Komisyon, Konsey, Çalıştay, Şura, Toplantı, Seminer vb. organizasyonlar düzenlemek, gerçekleştirmek ya da farklı mecralarca düzenlenen bu gibi oluşumlara temsilci göndermek, gıda ile ilgili ulusal politikalarda aktif rol almak,

21– Çalışmalarını yerine getirirken radyo, televizyon, gazete, dergi kitap, sosyal medya, internet, aplikasyon uygulaması, broşür gibi yayın çalışmalarında bulunmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek, ulusal ve uluslararası sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimlerde bulunmak,

22- Gıda güvenliği konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler, mesleki okullar ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak, gıda güvenliği konusunda kütüphane ve bilgi bankası kurmak, üyelerinin yararlanmasını sağlamak.

23- Gıda güvenliğini ilgilendiren mevzuatların oluşturulmasında, mevcut mevzuatın ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinde öncü rolü üstlenerek görüş bildirmek, yasa koyucu ve düzenleyici otoriteler nezdinde yönlendirici önerilerde bulunmak,

24- Dernek, üyeleri vasıtasıyla ve/veya dışarıdan kurum, kuruluş veya şahıslardan hizmet almak koşuluyla; kendi üyelerine, üye olmayan şahıslara, firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına mühendislik yaklaşımıyla; ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 17025, ISO 45001, BRC, SEDEX, Kalibrasyon, Hijyen Denetimi, Gözetim Denetimi vb. hizmetleri verebilmek,

25– Gıda Güvenliği bağlamında, halk sağlığını koruma adına, kamu yararını da gözeterek, her türlü faaliyetleri gerçekleştirecektir.

26-Halkın genelini ilgilendiren; Tüketici Sağlığı, Gıda Güvenliği, Gıda Sağlığı, Gıda Hijyeni vb. gibi konularda kamuoyu oluşturmak için teknik ve uzmanlık bilinciyle tv, radyo, broşür, internet, sosyal medya gibi mecralarda görüş bildirmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Türkiye Cumhuriyeti Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Gıda Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olan Gıda Mühendisleri İle Türkiye Cumhuriyeti Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Gıda Teknolojisi Bölümlerinden Mezun Olan Gıda Teknikerlerinin ve Dünya Üniversitelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü veya Gıda teknolojisi bölümü mezunlarının maddi-manevi menfaatlerini ve meslek itibarlarını yükseltmek için hizmet edecek şekilde kültürel ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her Türkiye Cumhuriyeti Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Gıda Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olan Gıda Mühendisi İle Türkiye Cumhuriyeti Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Gıda Teknolojisi Bölümlerinden Mezun Olan Gıda Teknikeri gerçek kişiler ve Dünya Üniversitelerinin Gıda Mühendisliği ve Gıda Teknolojisi Bölümü Mezunları bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Kurucu Üye Olmamak

2- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

3- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  • Genel Kurul,
  • Yönetim Kurulu,
  • Denetim Kurulu,
  • Yüksek İstişare Kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9– Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10– Yönetim Kurulu, onbir asıl ve onbir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, derneğin genel omurgasını oluşturan ve sürekliliğini sağlayacak olan Yüksek İstişare Kurulunu kurabilir, Yüksek İstişare Kurulunun üye sayısını artırıp-azaltabilir, adı geçen Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin liyakat esaslarını belirleyebilir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11– Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Yüksek İstişare Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12– Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Derneğin kurucu yönetim kurulu üyeleri tarafından dernek üyeleri tarafından seçilir.

Yüksek İstişare Kuruluna Kabul Kriterleri

  • Gıda Mühendisi Olmak,
  • Mesleğinde Başarılı Olmak,
  • Kamuoyu Nezdinde meslek adına olumlu faaliyetlerde bulunmuş olmak,
  • Sektörde en az 5 yıl tecrübeli olmak,
  • Gıda alt sektörlerinde; Gıda Mühendisliğini ön plana çıkartıcı rol model olabilecek düzeyde başarı sağlamış olmak ve meslek adına örnek gösterilebilmek,
  • Adabı Muaşeret kurallarına uymak,
Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz aylık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Diğer gelirler.

TGMD

BİZİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR